Mam tyl­ko jedną ob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecy strach przed starze­niem się. Dla­tego nie poczuję się oszu­kana, jeśli nie uda mi się wrócić.


mam-tyl­ko-jedną-ob­sesję- chy­ba-ty­powo-ko­biecy-strach-przed-starze­niem-ę-dla­tego nie poczuję ę-oszu­kana-śli-nie uda-mi ę
amelia earhartmamtyl­kojednąob­sesję– chy­baty­powoko­biecystrachprzedstarze­niemsiędla­tego nie poczuję sięoszu­kanajeślinie udami sięwrócićmam tyl­kotyl­ko jednąjedną ob­sesjęob­sesję – chy­ba– chy­ba ty­powoty­powo ko­biecyko­biecy strachstrach przedprzed starze­niemstarze­niem siędla­tego nie poczuję się oszu­kanajeśli nie udanie uda mi sięmi się wrócićmam tyl­ko jednątyl­ko jedną ob­sesjęjedną ob­sesję – chy­baob­sesję – chy­ba ty­powo– chy­ba ty­powo ko­biecyty­powo ko­biecy strachko­biecy strach przedstrach przed starze­niemprzed starze­niem sięjeśli nie uda mi sięnie uda mi się wrócićmam tyl­ko jedną ob­sesjętyl­ko jedną ob­sesję – chy­bajedną ob­sesję – chy­ba ty­powoob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecy– chy­ba ty­powo ko­biecy strachty­powo ko­biecy strach przedko­biecy strach przed starze­niemstrach przed starze­niem sięjeśli nie uda mi się wrócićmam tyl­ko jedną ob­sesję – chy­batyl­ko jedną ob­sesję – chy­ba ty­powojedną ob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecyob­sesję – chy­ba ty­powo ko­biecy strach– chy­ba ty­powo ko­biecy strach przedty­powo ko­biecy strach przed starze­niemko­biecy strach przed starze­niem się

I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona
i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję