Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej.


mam-wrażenie-że to hasło-ob­ro­ny-pol­ski-jest jak gdy­by-potężnym-łańcuchem-który-jest jed­nym-końcem-przyt­wier­dzo­ny
edward rydz-Śmigłymamwrażenieże to hasłoob­ro­nypol­skijest jak gdy­bypotężnymłańcuchemktóryjest jed­nymkońcemprzyt­wier­dzo­nydo pol­skichodzi o toażebyjak naj­więcejdłonichwy­ciłoza łańcuchtrze­bago so­bieprzerzu­cićprzezra­mięi ciągnąćciągnąćcho­ciażbyw krzyżachtrzeszczałoaby pol­skępo­ciągnąćwyżejmam wrażenieże to hasło ob­ro­nyob­ro­ny pol­skipol­ski jest jak gdy­byjest jak gdy­by potężnympotężnym łańcuchemktóry jest jed­nymjest jed­nym końcemkońcem przyt­wier­dzo­nyprzyt­wier­dzo­ny do pol­skiażeby jak naj­więcejjak naj­więcej dłonidłoni chwy­ciłochwy­ciło za łańcuchtrze­ba go so­biego so­bie przerzu­cićprzerzu­cić przezprzez ra­mięra­mię i ciągnąćcho­ciażby w krzyżachw krzyżach trzeszczałoaby pol­skę po­ciągnąćpo­ciągnąć wyżejże to hasło ob­ro­ny pol­skiob­ro­ny pol­ski jest jak gdy­bypol­ski jest jak gdy­by potężnymjest jak gdy­by potężnym łańcuchemktóry jest jed­nym końcemjest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­nykońcem przyt­wier­dzo­ny do pol­skiażeby jak naj­więcej dłonijak naj­więcej dłoni chwy­ciłodłoni chwy­ciło za łańcuchtrze­ba go so­bie przerzu­cićgo so­bie przerzu­cić przezprzerzu­cić przez ra­mięprzez ra­mię i ciągnąćcho­ciażby w krzyżach trzeszczałoaby pol­skę po­ciągnąć wyżej

Choć nieraz mówię o dur­nej Pol­sce, wy­myślam na Pol­skę i Po­laków, to prze­cież tyl­ko Pol­sce służę. -Józef Piłsudski
choć-nieraz-mówię-o dur­nej-pol­sce-wy­myślam-na pol­skę-i po­laków-to prze­cież-tyl­ko-pol­sce-służę
Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem. -Charles Dickens
ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
Bez niepod­ległej Uk­rainy nie ma niepod­ległej Pol­ski, a bez niepod­ległej Pol­ski nie ma niepod­ległej Ukrainy. -Jacek Kuroń
bez-niepod­ległej-uk­rainy-nie  niepod­ległej-pol­ski-a bez-niepod­ległej-pol­ski-nie  niepod­ległej-ukrainy