mami po­między udami 


mami-po­między-udami 
poeta wyklętymamipo­międzyudami mami po­międzypo­między udami mami po­między udami 

Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi.Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami.Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos.