Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia.


mamy-dwa-wyrazy-swoboda-i-wolność-swoboda-zda-mi-ę-oznacza-posiadanie-rozporządzam-swą-osobą-w-wolnoś-mamy-pierwiastek-woli-a-więc-czynu
janusz korczakmamydwawyrazyswobodawolnośćswobodazdamisięoznaczaposiadanierozporządzamswąosobąwolnościmamypierwiastekwoliwięcczynuzrodzonegodążeniamamy dwadwa wyrazyswoboda ii wolnośćzda mimi sięoznacza posiadanieposiadanierozporządzamrozporządzam swąswą osobąw wolnościwolności mamymamy pierwiastekpierwiastek woliwięc czynuczynu zrodzonegozrodzonego zz dążeniamamy dwa wyrazyswoboda i wolnośćzda mi sięoznacza posiadanierozporządzam swąrozporządzam swą osobąw wolności mamywolności mamy pierwiastekmamy pierwiastek wolia więc czynuwięc czynu zrodzonegoczynu zrodzonego zzrodzonego z dążenia

Swoboda myśli przy skrępowaniu pracy staje się swobodą paradoksu.Wolność potrzebna jest tylko jako swoboda od przeszkód w dążeniu do czegoś poza tym.Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą.Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełnienia woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie.Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.