Mania prześladowcza, Ludzie, rzucając bliźniemu kłody pod nogi, dodają: to nie kłody, to tylko twoja bujna wyobraźnia.


mania-prześladowcza-ludzie-rzucając-bliźniemu-kłody-pod-nogi-dodają-to-nie-kłody-to-tylko-twoja-bujna-wyobraźnia
karol irzykowskimaniaprześladowczaludzierzucającbliźniemukłodypodnogidodajątoniekłodytylkotwojabujnawyobraźniamania prześladowczarzucając bliźniemubliźniemu kłodykłody podpod noginie kłodytylko twojatwoja bujnabujna wyobraźniarzucając bliźniemu kłodybliźniemu kłody podkłody pod nogitylko twoja bujnatwoja bujna wyobraźniarzucając bliźniemu kłody podbliźniemu kłody pod nogitylko twoja bujna wyobraźniarzucając bliźniemu kłody pod nogi

Los rzu­ca ci kłody pod nogi? Zbu­duj z nich most, który pro­wadzi do osiągnięcia celu Rzu­cając nam kłody pod no­gi życie wy­maga abyśmy wznieśli się po­nad nie.Ludzie którzy nie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­su w życiu, nieus­tannie pat­rzą pod no­gi, aby omi­jać przysłowiowe kłody. Nie zdając so­bie spra­wy, że przyczyną ich po­rażek jest właśnie ciągłe za­pat­rze­nie w dół.We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody Dekadenci są to ludzie, których wyobraźnia w ciągłym przedwczesnym połogu wydaje tylko płody poronione.Dziec­ko z za­par­tym tchem przygląda się pra­cy rzeźbia­rza. Po długim cza­sie dos­trze­ga jak z bez­kształtnej kłody drew­na wyłania się lis. Po­dek­scy­towa­nie sięga ze­nitu. Wle­pia swo­je ro­zen­tuzjaz­mo­wane oczy w bo­hate­ra i py­ta: