Mar­twię się o NIEGO, codzien­nie myślę o NIM. Gdy GO nie widzę zas­ta­nawiam się czy nic się nie stało... A ON .... pew­nie na­wet o tym nie wiem. Nie do­myśla się nicze­go, żyje włas­nym życiem. A może.... ...może ON też o mnie myśli i mar­twi się??? 


mar­twię ę-o niego-codzien­nie-myślę-o nim-gdy go nie widzę-zas­­nawiam ę-czy-nic ę-nie stało-a-on -pew­nie na­wet
stokrotka123mar­twię sięo niegocodzien­niemyślęo nimgdy go nie widzęzas­ta­nawiam sięczynic sięnie stałoon pew­nie na­weto tymnie wiemnie do­myśla sięnicze­gożyjewłas­nymżyciemmożemożeon teżo mniemyślii mar­twisię mar­twię się o niegocodzien­nie myślęmyślę o nimgdy go nie widzę zas­ta­nawiam sięzas­ta­nawiam się czyczy nic sięnic się nie stałopew­nie na­wet o tymo tym nie wiemnie do­myśla się nicze­gożyje włas­nymwłas­nym życiemmoże on teżon też o mnieo mnie myślimyśli i mar­twicodzien­nie myślę o nimgdy go nie widzę zas­ta­nawiam się czyzas­ta­nawiam się czy nic sięczy nic się nie stałonie stało a on pew­nie na­wet o tym nie wiemżyje włas­nym życiemmoże on też o mnieon też o mnie myślio mnie myśli i mar­twi