Marny film nakręcany na podstawie głupiego scenariusza, to zjawisko normalne. Film przeciętny sfabrykowany z dzieła sztuki literackiej to kryminał! Obraza osiągnięć myśli ludzkiej!


marny-film-nakręcany-na-podstawie-głupiego-scenariusza-to-zjawisko-normalne-film-przeciętny-sfabrykowany-z-dzieła-sztuki-literackiej-to-kryminał
pola negrimarnyfilmnakręcanynapodstawiegłupiegoscenariuszatozjawiskonormalnefilmprzeciętnysfabrykowanydziełasztukiliterackiejkryminałobrazaosiągnięćmyśliludzkiejmarny filmfilm nakręcanynakręcany nana podstawiepodstawie głupiegogłupiego scenariuszazjawisko normalnefilm przeciętnyprzeciętny sfabrykowanysfabrykowany zz dzieładzieła sztukisztuki literackiejobraza osiągnięćosiągnięć myślimyśli ludzkiejmarny film nakręcanyfilm nakręcany nanakręcany na podstawiena podstawie głupiegopodstawie głupiego scenariuszafilm przeciętny sfabrykowanyprzeciętny sfabrykowany zsfabrykowany z dziełaz dzieła sztukidzieła sztuki literackiejliterackiej to kryminałobraza osiągnięć myśliosiągnięć myśli ludzkiej

Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film.Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia.Życie jest jak sta­ran­nie reżyse­rowa­ny film. Kad­ry muszą po so­bie następo­wać w ja­kiejś lo­gicznej ko­lej­ności, a wy­darze­nia wra­cają do nor­my. Siłą przyz­wycza­jeń i ludzkiej odwagi.Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens.Film - to teatr w puszce od konserw.Film - to teatr w puszce od konserw.