Marny film nakręcany na podstawie głupiego scenariusza, to zjawisko normalne. Film przeciętny sfabrykowany z dzieła sztuki literackiej to kryminał! Obraza osiągnięć myśli ludzkiej!


marny-film-nakręcany-na-podstawie-głupiego-scenariusza-to-zjawisko-normalne-film-przeciętny-sfabrykowany-z-dzieła-sztuki-literackiej-to-kryminał
pola negrimarnyfilmnakręcanynapodstawiegłupiegoscenariuszatozjawiskonormalnefilmprzeciętnysfabrykowanydziełasztukiliterackiejkryminałobrazaosiągnięćmyśliludzkiejmarny filmfilm nakręcanynakręcany nana podstawiepodstawie głupiegogłupiego scenariuszazjawisko normalnefilm przeciętnyprzeciętny sfabrykowanysfabrykowany zz dzieładzieła sztukisztuki literackiejobraza osiągnięćosiągnięć myślimyśli ludzkiejmarny film nakręcanyfilm nakręcany nanakręcany na podstawiena podstawie głupiegopodstawie głupiego scenariuszafilm przeciętny sfabrykowanyprzeciętny sfabrykowany zsfabrykowany z dziełaz dzieła sztukidzieła sztuki literackiejliterackiej to kryminałobraza osiągnięć myśliosiągnięć myśli ludzkiej

Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film. -Michelangelo Antonioni
film-który-można-opowiedzieć-to-nie-jest-udany-film
Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia. -Alan Rickman
kiedy-ro­bisz-film-to przes­­-być-tyl­ko-film-lecz-sta­ ę-częśą-two­jego-życia
Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens. -Jan Cybis
sensem-sztuki-jest-kreowanie-a-nie-pouczanie-nauczanie-informowanie-moralizowanie-z-prawdziwego-dzieła-sztuki-widz-sam-wyciąga-sens
Film - to teatr w puszce od konserw. -Marcel Pagnol
film- to teatr-w puszce-od konserw