Marze­nia się spełniają. Bez tej możli­wości na­tura nie pod­burzałaby nas do po­siada­nia ich. Dreams co­me true. Without that pos­si­bili­ty, na­ture would not in­ci­te us to ha­ve them. (ang.) 


marze­nia ę-spełniają-bez tej możli­woś-na­tura-nie pod­burzałaby-nas-do po­siada­nia-ich-dreams-co­me-true-without that
john updikemarze­nia sięspełniająbez tej możli­wościna­turanie pod­burzałabynasdo po­siada­niaichdreamsco­metruewithout thatpos­si­bili­tyna­turewouldnotin­ci­teus to ha­vethemang marze­nia się spełniająbez tej możli­wości na­turana­tura nie pod­burzałabynie pod­burzałaby nasnas do po­siada­niado po­siada­nia ichdreams co­meco­me truewithout that pos­si­bili­tyna­ture wouldwould notnot in­ci­tein­ci­te us to ha­veus to ha­ve thembez tej możli­wości na­tura nie pod­burzałabyna­tura nie pod­burzałaby nasnie pod­burzałaby nas do po­siada­nianas do po­siada­nia ichdreams co­me truena­ture would notwould not in­ci­tenot in­ci­te us to ha­vein­ci­te us to ha­ve them

Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama.Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...marze­nia się spełniają, lecz sa­ma wiara nie wystarcza.'Marze­nia się nie spełniają'- po­wie­działa złota ryb­ka… i zdechła.