Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! 


marze­nia-co to ­kiego-jest-marze­nia-to coś-pięknego-to-wytwór-naszej-wyob­raź-marze­nia-poz­wa­lają-nam-prze­nieśc-ę-tak-gdzie
mała mimarze­niaco to ta­kiegojestmarze­niato cośpięknegotowytwórnaszejwyob­raźnipoz­wa­lająnamprze­nieścsiętakgdziefi­zycznienie możemyspra­wiająże czujemyciepłow naszychsercachŚwiatbezmarzeńbyłbyniczymbyłbyzwykłymtwo­rempoz­ba­wionymmagicznościmarzycmożekażdymożeza­tapiac sięw niez­na­neotchłanieswo­jesmut­kito­picw myślachprzet­rwaccośubar­wiająnaszeżyciesen­semi cu­demżycia marze­nia co to ta­kiegoco to ta­kiego jestmarze­nia to cośto coś pięknegowytwór naszejnaszej wyob­raźniwyob­raźni marze­niamarze­nia poz­wa­lająpoz­wa­lają namnam prze­nieścprze­nieśc sięsię taktak gdziegdzie fi­zyczniefi­zycznie nie możemynie możemy marze­niamarze­nia spra­wiająspra­wiają że czujemyże czujemy ciepłociepło w naszychw naszych sercachsercach ŚwiatŚwiat bezbez marzeńmarzeń byłbybyłby niczymniczym byłbybyłby zwykłymzwykłym two­rempoz­ba­wionym magicznościmagiczności marzycmarzyc możemoże każdykażdy możemoże za­tapiac sięza­tapiac się w niez­na­new niez­na­ne otchłanieotchłanie swo­jeswo­je smut­kismut­ki możemoże to­picto­pic w myślachw myślach marze­niamarze­nia poz­wa­lająpoz­wa­lają przet­rwacprzet­rwac coścoś ubar­wiająubar­wiają naszenasze życiemarze­nia sen­semsen­sem i cu­demmarze­nia co to ta­kiego jestmarze­nia to coś pięknegowytwór naszej wyob­raźninaszej wyob­raźni marze­niawyob­raźni marze­nia poz­wa­lająmarze­nia poz­wa­lają nampoz­wa­lają nam prze­nieścnam prze­nieśc sięprze­nieśc się taksię tak gdzietak gdzie fi­zyczniegdzie fi­zycznie nie możemyfi­zycznie nie możemy marze­nianie możemy marze­nia spra­wiająmarze­nia spra­wiają że czujemyspra­wiają że czujemy ciepłoże czujemy ciepło w naszychciepło w naszych sercachw naszych sercach Światsercach Świat bezŚwiat bez marzeńbez marzeń byłbymarzeń byłby niczymbyłby niczym byłbyniczym byłby zwykłymbyłby zwykłym two­rempoz­ba­wionym magiczności marzycmagiczności marzyc możemarzyc może każdymoże każdy możekażdy może za­tapiac sięmoże za­tapiac się w niez­na­neza­tapiac się w niez­na­ne otchłaniew niez­na­ne otchłanie swo­jeotchłanie swo­je smut­kiswo­je smut­ki możesmut­ki może to­picmoże to­pic w myślachto­pic w myślach marze­niaw myślach marze­nia poz­wa­lająmarze­nia poz­wa­lają przet­rwacpoz­wa­lają przet­rwac cośprzet­rwac coś ubar­wiającoś ubar­wiają naszeubar­wiają nasze życiemarze­nia sen­sem i cu­dem

Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.Marze­nia spra­wiają człowieko­wi dużo przyjemności.