Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! 


marze­nia-co to ­kiego-jest-marze­nia-to coś-pięknego-to-wytwór-naszej-wyob­raź-marze­nia-poz­wa­lają-nam-prze­nieśc-ę-tak-gdzie
mała mimarze­niaco to ta­kiegojestmarze­niato cośpięknegotowytwórnaszejwyob­raźnipoz­wa­lająnamprze­nieścsiętakgdziefi­zycznienie możemyspra­wiająże czujemyciepłow naszychsercachŚwiatbezmarzeńbyłbyniczymbyłbyzwykłymtwo­rempoz­ba­wionymmagicznościmarzycmożekażdymożeza­tapiac sięw niez­na­neotchłanieswo­jesmut­kito­picw myślachprzet­rwaccośubar­wiająnaszeżyciesen­semi cu­demżycia marze­nia co to ta­kiegoco to ta­kiego jestmarze­nia to cośto coś pięknegowytwór naszejnaszej wyob­raźniwyob­raźni marze­niamarze­nia poz­wa­lająpoz­wa­lają namnam prze­nieścprze­nieśc sięsię taktak gdziegdzie fi­zyczniefi­zycznie nie możemynie możemy marze­niamarze­nia spra­wiająspra­wiają że czujemyże czujemy ciepłociepło w naszychw naszych sercachsercach ŚwiatŚwiat bezbez marzeńmarzeń byłbybyłby niczymniczym byłbybyłby zwykłymzwykłym two­rempoz­ba­wionym magicznościmagiczności marzycmarzyc możemoże każdykażdy możemoże za­tapiac sięza­tapiac się w niez­na­new niez­na­ne otchłanieotchłanie swo­jeswo­je smut­kismut­ki możemoże to­picto­pic w myślachw myślach marze­niamarze­nia poz­wa­lająpoz­wa­lają przet­rwacprzet­rwac coścoś ubar­wiająubar­wiają naszenasze życiemarze­nia sen­semsen­sem i cu­demmarze­nia co to ta­kiego jestmarze­nia to coś pięknegowytwór naszej wyob­raźninaszej wyob­raźni marze­niawyob­raźni marze­nia poz­wa­lająmarze­nia poz­wa­lają nampoz­wa­lają nam prze­nieścnam prze­nieśc sięprze­nieśc się taksię tak gdzietak gdzie fi­zyczniegdzie fi­zycznie nie możemyfi­zycznie nie możemy marze­nianie możemy marze­nia spra­wiająmarze­nia spra­wiają że czujemyspra­wiają że czujemy ciepłoże czujemy ciepło w naszychciepło w naszych sercachw naszych sercach Światsercach Świat bezŚwiat bez marzeńbez marzeń byłbymarzeń byłby niczymbyłby niczym byłbyniczym byłby zwykłymbyłby zwykłym two­rempoz­ba­wionym magiczności marzycmagiczności marzyc możemarzyc może każdymoże każdy możekażdy może za­tapiac sięmoże za­tapiac się w niez­na­neza­tapiac się w niez­na­ne otchłaniew niez­na­ne otchłanie swo­jeotchłanie swo­je smut­kiswo­je smut­ki możesmut­ki może to­picmoże to­pic w myślachto­pic w myślach marze­niaw myślach marze­nia poz­wa­lająmarze­nia poz­wa­lają przet­rwacpoz­wa­lają przet­rwac cośprzet­rwac coś ubar­wiającoś ubar­wiają naszeubar­wiają nasze życiemarze­nia sen­sem i cu­dem

Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości... -KsiezycowaNoc
być-może-marze­nia ę-spełniają-ale to-o czym-ja marzę-przek­racza-gra­nice-ludzkich-możliwoś
Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. -Clint Eastwood
daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem
Marze­nia spra­wiają człowieko­wi dużo przyjemności. -Bujak Bogusław
marze­nia-spra­wiają-człowieko­wi-żo-przyjemnoś