Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły.


marze­nia-nie umierają-już myślisz-że są mar­twe-a one-tyl­ko-za­padły-w sen-zi­mowy-jak wiel­ki-sta­ry-niedźwiedź-a gdy
harlan cobenmarze­nianie umierająjuż myśliszże są mar­twea onetyl­koza­padływ senzi­mowyjak wiel­kista­ryniedźwiedźa gdyta­kiemarze­niedrze­miedłuższyczasniedźwiedźbudzi sięgłod­nyi złymarze­nia nie umierająa one tyl­kotyl­ko za­padłyza­padły w senw sen zi­mowyzi­mowy jak wiel­kijak wiel­ki sta­rysta­ry niedźwiedźa gdy ta­kieta­kie marze­niemarze­nie drze­miedrze­mie dłuższydłuższy czasniedźwiedź budzi siębudzi się głod­nygłod­ny i złya one tyl­ko za­padłytyl­ko za­padły w senza­padły w sen zi­mowyw sen zi­mowy jak wiel­kizi­mowy jak wiel­ki sta­ryjak wiel­ki sta­ry niedźwiedźa gdy ta­kie marze­nieta­kie marze­nie drze­miemarze­nie drze­mie dłuższydrze­mie dłuższy czasniedźwiedź budzi się głod­nybudzi się głod­ny i zły

Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Czas tak szyb­ko płynie... przys­tań na chwi­le i po­myśl co dla Ciebie jest naj­ważniej­sze, ja­kie są Twe marze­nia i idź drogą tą która spra­wi że będziesz szczęśliwy.Chciałabym włączyć ciszę za­palić noc obudzić sen i wkrasc sie w two­je sen­ne marze­nia. Roz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­ku i słuchać jak go­racy ogien chlo­dem otu­la nasze bez­wstyd­ne marze­nia. Pozwól mi uca­lowac two­je cicho bijące w pier­si ser­ce. Daj poczuc trwo­je Drżące war­gi bym nie za­pom­niała jak sma­kują .Uko­lysz ma zap­la­kana z tęskno­ty dusze i scho­waj mo­je ser­ce w twoich dlo­niacy na całą wieczność Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.Jed­na - in­nej istocie. Tak łat­wo skłamanymi, Słowa­mi dwo­ma wyr­wała serce. Sop­le lo­du spadły z dachu. Sen­ne marze­nia os­trza­mi przebiły. NIEwiernością. NIEmiłością. Przep­la­tany sens. Pok­ry­ty mgłą. Z świadomością. BEZnadziejną. I wy­gasłą już pochod­nią uczuć. ~Mar­cin Pa­weł Twardysko