Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami...


marze­nia-nie zaw­sze ę-spełniają-spo­tyka­my-set­ki-zu­pełnie-nam-obojętnych-osób-aż-w końcu-tra­fiamy-na tą ­dyną-która
aura69marze­nianie zaw­sze sięspełniająspo­tyka­myset­kizu­pełnienamobojętnychosóbw końcutra­fiamyna tą je­dynąktóraod­mieninaszeżyciemy da­lejszu­kamynie dos­trze­gającżeszczęścieuciekamiędzypalcamimarze­nia nie zaw­sze sięnie zaw­sze się spełniająspełniająspo­tyka­myspo­tyka­my set­kiset­ki zu­pełniezu­pełnie namnam obojętnychobojętnych osóbosóbaż w końcuw końcu tra­fiamytra­fiamy na tą je­dynąna tą je­dyną któraktóra od­mieniod­mieni naszenasze życiemy da­lej szu­kamyszu­kamy nie dos­trze­gającnie dos­trze­gającże szczęścieszczęście uciekaucieka namnam międzymiędzy palcamimarze­nia nie zaw­sze się spełniająnie zaw­sze się spełniająspełniają spo­tyka­myspo­tyka­my set­kispo­tyka­my set­ki zu­pełnieset­ki zu­pełnie namzu­pełnie nam obojętnychnam obojętnych osóbobojętnych osóbaż w końcuaż w końcu tra­fiamyw końcu tra­fiamy na tą je­dynątra­fiamy na tą je­dyną którana tą je­dyną która od­mieniktóra od­mieni naszeod­mieni nasze życieżycie a my da­leja my da­lej szu­kamymy da­lej szu­kamy nie dos­trze­gającszu­kamy nie dos­trze­gającże szczęścieże szczęście uciekaszczęście ucieka namucieka nam międzynam między palcami