Marze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną ; mo­je- niszczą rzeczywistość.


marze­nia-po­siadają-moc-­truk­cyjną-mo­-niszczą-rzeczywistość
thrillofitmarze­niapo­siadająmocdes­truk­cyjnąmo­jeniszcząrzeczywistośćmarze­nia po­siadająpo­siadają mocmoc des­truk­cyjnądes­truk­cyjnąmo­jeniszczą rzeczywistośćmarze­nia po­siadają mocpo­siadają moc des­truk­cyjnąmoc des­truk­cyjnąmarze­nia po­siadają moc des­truk­cyjnąpo­siadają moc des­truk­cyjnąmarze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną

Nad­szedł już ten czas... aby skończyć z des­truk­cyjną przeszłością ,  wiem będzie bo­lało, bar­dzo bo­lało . Ktoś ko­mu mnie zab­raknie będzie wie­dział gdzie i jak mnie szukać... po­zos­ta­li są już przeszłością Kon­tro­lowa­na auto­des­truk­cja to naj­wyższa for­ma rozwoju.Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.