Marze­nia są jak falę na morzu, prędzej czy później dopłyniemy na nich do brze­gu, lecz zbyt wiel­kie falę al­bo nas za­topią al­bo roz­bi­jemy się o skały rozczarowań. ( wca­le nie zain­spi­rowa­ny żadną myślą :p ) 


marze­nia-są jak falę-na morzu-prędzej-czy-później-dopłyniemy-na nich-do brze­gu-lecz-zbyt-wiel­kie-falę-al­bo-nas-za­topią-al­bo
m44gmarze­niasą jak falęna morzuprędzejczypóźniejdopłyniemyna nichdo brze­guleczzbytwiel­kiefalęal­bonasza­topiąroz­bi­jemy sięo skałyrozczarowańwca­lenie zain­spi­rowa­nyżadnąmyśląp  marze­nia są jak falęsą jak falę na morzuprędzej czyczy późniejpóźniej dopłyniemydopłyniemy na nichna nich do brze­gulecz zbytzbyt wiel­kiewiel­kie falęfalę al­boal­bo nasnas za­topiąza­topią al­boal­bo roz­bi­jemy sięroz­bi­jemy się o skałyo skały rozczarowań( wca­lewca­le nie zain­spi­rowa­nynie zain­spi­rowa­ny żadnążadną myśląmarze­nia są jak falę na morzuprędzej czy późniejczy później dopłyniemypóźniej dopłyniemy na nichdopłyniemy na nich do brze­gulecz zbyt wiel­kiezbyt wiel­kie falęwiel­kie falę al­bofalę al­bo nasal­bo nas za­topiąnas za­topią al­boza­topią al­bo roz­bi­jemy sięal­bo roz­bi­jemy się o skałyroz­bi­jemy się o skały rozczarowań( wca­le nie zain­spi­rowa­nywca­le nie zain­spi­rowa­ny żadnąnie zain­spi­rowa­ny żadną myślą

Fale: Fale - woda z grzywą.Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę? Mo­je marze­nia roz­biły się na os­tre drzaz­gi rozczarowań. Kłują duszę.Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły.