Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.


marze­nia-są twórcze-śli-po­budzają-do czy­nu-nie bójmy ę-marzyć-na­wet z po­zoru-niereal­ne-marze­nia-wyz­wa­lają-w nas
maria szyszkowskamarze­niasą twórczejeślipo­budzajądo czy­nunie bójmy sięmarzyćna­wet z po­zoruniereal­nemarze­niawyz­wa­lająw nasdo­dat­kowąener­gięi uwie­rzmyw siłęswoichprag­nieńtyl­ko wte­dynaszemarze­nia sięspełniąmarze­nia są twórczejeśli po­budzająpo­budzają do czy­nunie bójmy się marzyćna­wet z po­zoru niereal­neniereal­ne marze­niamarze­nia wyz­wa­lająwyz­wa­lają w nasw nas do­dat­kowądo­dat­kową ener­gięi uwie­rzmy w siłęw siłę swoichswoich prag­nieńtyl­ko wte­dy naszenasze marze­nia sięmarze­nia się spełniąjeśli po­budzają do czy­nuna­wet z po­zoru niereal­ne marze­nianiereal­ne marze­nia wyz­wa­lająmarze­nia wyz­wa­lają w naswyz­wa­lają w nas do­dat­kowąw nas do­dat­kową ener­gięi uwie­rzmy w siłę swoichw siłę swoich prag­nieńtyl­ko wte­dy nasze marze­nia sięnasze marze­nia się spełnią

Niektóre marze­nia, choć niereal­ne, prze­nikają do nasze­go życia. I wte­dy trud­no odróżnić czy to ja­wa czy sen. -opuszczona
niektóre-marze­nia-choć-niereal­ne-prze­nikają-do nasze­go-życia-i wte­dy-trud­no-odróżć-czy-to ja­wa-czy-sen
Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. -Clint Eastwood
daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem
nie-bójcie ę-marzyć-i te marze­nia-reali­zować-wte­dy-od­kry­jecie-ja­kie-wspa­niałe-może-być-życie