Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie.


marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
wiktor hugomarzeniatoniczymniezmąconarozkoszoczekiwaniesięspełniąprawdziweżycieniczym nienie zmąconazmącona rozkoszoczekiwanie ażsię spełniąprawdziwe życiemarzenia to niczymniczym nie zmąconanie zmącona rozkosza oczekiwanie ażoczekiwanie aż sięaż się spełniąspełnią to prawdziwemarzenia to niczym nieniczym nie zmącona rozkosza oczekiwanie aż sięoczekiwanie aż się spełniąsię spełnią to prawdziwespełnią to prawdziwe życiemarzenia to niczym nie zmąconaa oczekiwanie aż się spełniąaż się spełnią to prawdziwesię spełnią to prawdziwe życie

Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}  -watchingmefall
wyob­raźnia-to piękna-rzecz-spełnia marze­nia-których-nie spełnia-życie-z-mo­jego-mob­lo-15112014 
Nie cze­kaj, aż życie ci coś przy­niesie. Sam działaj i na­dawaj mu sens. Inaczej to błędne oczekiwanie. -Devin
nie-cze­kaj-aż życie- coś-przy­niesie-sam działaj-i na­dawaj-mu sens-inaczej to błędne-oczekiwanie