Marzenie: Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie.


marzenie-marzenie-zabiera-tyle-samo-czasu-co-planowanie
honore de balzacmarzeniemarzeniezabieratylesamoczasucoplanowaniemarzenie zabierazabiera tyletyle samosamo czasuczasu coco planowaniemarzenie zabiera tylezabiera tyle samotyle samo czasusamo czasu coczasu co planowaniemarzenie zabiera tyle samozabiera tyle samo czasutyle samo czasu cosamo czasu co planowaniemarzenie zabiera tyle samo czasuzabiera tyle samo czasu cotyle samo czasu co planowanie

na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum.Romans - to marzenie człowieka samotnego, a samotność - marzenie człowieka, który ma romans.Każde marzenie jest proroctwem, każdy żart jest zarodkiem myśli w łonie czasu.Marzenie to myśli.Najdroższe marzenie autora: przekształcić czytelnika w widza.praw­dzi­wa wolność wro­ta między świata­mi no­we marzenie