Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo.


marzyć-o tym-żeby-choć-na chwilę-oder­wać ę-od codzien­noś-od sza­rego-chod­­ka-którym chodzę-codzien­nie-od tych-ludzi
zielona15marzyćo tymżebychoćna chwilęoder­wać sięod codzien­nościod sza­regochod­ni­kaktórym chodzęcodzien­nieod tychludziktórychcodzien­niespo­tykamod te­gocałegozamętugłupo­tykłam­stwanieto­leran­cjiprze­cież to takniewielea takdużomarzyć o tymżeby choćchoć na chwilęna chwilę oder­wać sięoder­wać się od codzien­nościod sza­rego chod­ni­kaktórym chodzę codzien­nieod tych ludziktórych codzien­niecodzien­nie spo­tykamod te­go całegocałego zamętunieto­leran­cji prze­cież to takprze­cież to tak niewielea tak dużożeby choć na chwilęchoć na chwilę oder­wać sięna chwilę oder­wać się od codzien­nościktórych codzien­nie spo­tykamod te­go całego zamętunieto­leran­cji prze­cież to tak niewiele

Codzien­na roz­mo­wa,codzien­ny wi­dok two­je twarzy,codzien­ny po­całunek-przeszłość,która już nie powróci . -zakłopotana
codzien­na-roz­mo­wacodzien­ny-wi­dok-two­-twarzycodzien­ny-po­całunek-przeszłośćktóra-już-nie powró
Szu­kasz za­pachu mo­jej codzien­ności z nadzieją że spot­kasz błysk nies­pełnionej przeszłości Nit­ki la­biryn­tu z których nie ma wyjścia Jes­teśmy tak blisko  -mechaa
szu­kasz-za­pachu-mo­jej-codzien­noś-z nadzieją-że-spot­kasz-błysk-nies­pełnionej-przeszłoś-nit­ki-­biryn­-z których
Czy tak jes­teśmy stworze­ni, iż śmierć mu­simy przyj­mo­wać w codzien­nych małych daw­kach, gdyż w prze­ciw­nym ra­zie życie stałoby się nieznośne?  -W » Virginia Woolf » Orlando
czy-tak-jes­teśmy-stworze­-iż śmierć-mu­simy-przyj­mo­wać-w codzien­nych-łych-daw­kach-gdyż-w prze­ciw­nym-ra­zie-życie
Jak to możli­we, tak bar­dzo ko­goś kochać i nie wie­dzieć o tym, budząc się codzien­nie tak da­leko od domu?  -Alice Sebold
jak-to możli­we-tak-bar­dzo-ko­goś-kochać-i nie wie­dzieć-o tym-budząc ę-codzien­nie-tak-da­leko-od domu