Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem 


marzył-so­bie-być-ogierem-pa­siko­nik-ale-był-frajerem-tak-to w życiu-by­wa-że-i lwu-ok­lapnie-przy­ę-grzywa-chciał-być-pumą
meronmarzyłso­biebyćogierempa­siko­nikalebyłfrajeremtakto w życiuby­ważei lwuok­lapnieprzy­ciętagrzywachciałpumąpięknąi gładkąnieda ra­dyfry­zuręma za rzadkąklo­nemi szu­miećdonośnieza dużowy­jejak hienażałośniesu­per­me­nemla­taćna gazieprzyszłomu zos­taćkrólo­wejpaziem marzył so­bieso­bie byćbyć ogieremale byłbył frajeremfrajerem taktak to w życiuto w życiu by­waże i lwui lwu ok­lapnieok­lapnie przy­ciętaprzy­cięta grzywagrzywa chciałchciał byćbyć pumąpiękną i gładkąi gładką nienie da ra­dyfry­zurę ma za rzadkąma za rzadką klo­nemklo­nem chciałchciał byćbyć i szu­mieći szu­mieć donośniedonośnieza dużoza dużo wy­jejak hiena żałośnieżałośnie chciałchciał byćbyć su­per­me­nemla­tać na gaziena gazie przyszłoprzyszło mu zos­taćmu zos­tać królo­wejkrólo­wej paziem marzył so­bie byćso­bie być ogieremale był frajerembył frajerem takfrajerem tak to w życiutak to w życiu by­waże i lwu ok­lapniei lwu ok­lapnie przy­ciętaok­lapnie przy­cięta grzywaprzy­cięta grzywa chciałgrzywa chciał byćchciał być pumąpiękną i gładką niei gładką nie da ra­dyfry­zurę ma za rzadką klo­nemma za rzadką klo­nem chciałklo­nem chciał byćchciał być i szu­miećbyć i szu­mieć donośniei szu­mieć donośnieza dużo wy­jejak hiena żałośnie chciałżałośnie chciał byćchciał być su­per­me­nemla­tać na gazie przyszłona gazie przyszło mu zos­taćprzyszło mu zos­tać królo­wejmu zos­tać królo­wej paziem 

Chciałabym przy to­bie być z każdą chwilą łapać od­dech twój za ok­nem ciem­no już chciałabym od­dychać tak by za­pach twój zaw­sze czuć za ok­nem chłod­no już chciałabym blis­ko być per­fum twoich czuć smak za ok­nem świ­ta już chciałabym zno­wu spać bo bez­senność go­ni mnie za ok­nem po­ranek już za­mykam oczy sen go­ni mnie chciałabym... przy ok­nie dziew­czę śpi.Nie ma chy­ba człowieka, który by nie chciał być cza­sem kimś in­nym, zmienić swo­jej ro­li w życiu, uciec od te­go, co jest.boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza Mężczyzna zawsze musi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być.Nikt nie może być swoim pa­nem, ale każdy może być swoim sługą.Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce.