Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych.


marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
renard julesmarzyszo rzeczachwiel­kichto ci przy­naj­mniejpoz­wo­lizro­bićkil­kamałychmarzysz o rzeczacho rzeczach wiel­kichto ci przy­naj­mniej poz­wo­lipoz­wo­li zro­bićzro­bić kil­kakil­ka małychmarzysz o rzeczach wiel­kichto ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bićpoz­wo­li zro­bić kil­kazro­bić kil­ka małychto ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­kapoz­wo­li zro­bić kil­ka małychto ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych

Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych.Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją.Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.