Masy są zawsze pod wrażeniem siły, jedynie rzadko dobroci.


masy-są-zawsze-pod-wrażeniem-ły-jedynie-rzadko-dobroci
gustaw le bonmasyzawszepodwrażeniemsiłyjedynierzadkodobrocimasy sąsą zawszezawsze podpod wrażeniemwrażeniem siłyjedynie rzadkorzadko dobrocimasy są zawszesą zawsze podzawsze pod wrażeniempod wrażeniem siłyjedynie rzadko dobrocimasy są zawsze podsą zawsze pod wrażeniemzawsze pod wrażeniem siłymasy są zawsze pod wrażeniemsą zawsze pod wrażeniem siły

Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie.Mężczyz­na po­zos­ta­je zaz­wyczaj bar­dzo długo pod wrażeniem, ja­kie zro­bił na kobiecie.Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Jam tej najmniejszej siły cząstką co zawsze złego pragnie, lecz zawsze czyni dobro.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę.