masz 'dar' roz­wa­lania moich mysli...


masz-'dar'-roz­wa­lania-moich-mysli
efa198711masz'dar'roz­wa­laniamoichmyslimasz 'dardar' roz­wa­laniaroz­wa­lania moichmoich myslimasz 'dar' roz­wa­laniadar' roz­wa­lania moichroz­wa­lania moich myslimasz 'dar' roz­wa­lania moichdar' roz­wa­lania moich myslimasz 'dar' roz­wa­lania moich mysli

Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Kradłeś po­całun­ki moich dłoni a po­tem zap­la­tałeś je w mo­je włosy Kradłeś po­całun­ki ust moich i za­mykałeś je w swoim wnętrzu Kradłeś zachwyt moich spojrzeń i od­da­wałeś je w namiętności... Roz­kwi­tałam w tęczówkach Twoich oczu Roz­kwi­tałam w Twoim dotyku A Ty pat­rzyłeś jak z zam­knięte­go pąka prze­mieniam się w różę...Doświadczenie - ten dar nieba masz, gdy go ci już nie trzeba.I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej.W moich snach zna­lazłem trochę piękna które­go na dar­mo szu­kałem w życiu, i wędro­wałem przez sta­re og­ro­dy i zacza­rowa­ne lasy.Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r.