Masz słuszność - od­parł Kan­dyd - ale trze­ba up­ra­wiać nasz ogródek.


masz-słuszność- od­ł-kan­dyd- ale-trze­ba-up­ra­wiać-nasz-ogródek
françois-marie arouet de voltaire (wolter)maszsłuszność od­parłkan­dyd aletrze­baup­ra­wiaćnaszogródekmasz słuszność od­parł kan­dyd ale trze­batrze­ba up­ra­wiaćup­ra­wiać nasznasz ogródek ale trze­ba up­ra­wiaćtrze­ba up­ra­wiać naszup­ra­wiać nasz ogródek ale trze­ba up­ra­wiać nasztrze­ba up­ra­wiać nasz ogródek ale trze­ba up­ra­wiać nasz ogródek

Masz słuszność - odparł Kandyd - ale trzeba uprawiać nasz ogródek.Trzeba uprawiać nasz ogródek.To co złapiesz moc­no ściskasz. Ale gdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcu uci­nasz je. Podziel się tym co masz, bo zos­taną dwa palce.- Boisz się ma­gii, Richardzie? - Zaw­sze mnie fas­cy­nowała - od­parł po na­myśle. - Cieka­wiła i po­ciągała. Te­raz wiem, że jest ma­gia, której na­leży się oba­wiać. Ale myślę, że z nią jest tak jak z ludźmi: jed­nych le­piej omi­jać z da­leka, in­nych dob­rze jest poznać.Pe­wien młodzieniec za­pytał Mo­zar­ta, jak skom­po­nować sym­fo­nię. Od­parł, że jest jeszcze zbyt młody i po­radził mu zacząć od ballad. - Ale pan kom­po­nował sym­fo­nie mając 10 lat! - zap­ro­tes­to­wał młodzieniec. - To praw­da, lecz ja ni­kogo nie py­tałem, jak się to ro­bi - od­parł Mozart.Jeżeli masz o kimś złe wyob­rażenie, nie okaż mu te­go, bo do­wie­dzie ci na­tychmiast, że miałeś słuszność.