Masz więcej doświad­cze­nia - cel­ne są Twe rymy, Lecz jam ciekaw, ja­kież uda­ne ich początki były.


masz-więcej-doświad­cze­nia- cel­ne-są twe-rymy-lecz-jam-ciekaw-ja­kież-uda­ne-ich-początki-były
sirnobodymaszwięcejdoświad­cze­nia cel­nesą twerymyleczjamciekawja­kieżuda­neichpoczątkibyłymasz więcejwięcej doświad­cze­nia cel­ne są twesą twe rymylecz jamjam ciekawja­kież uda­neuda­ne ichich początkipoczątki byłymasz więcej doświad­cze­nia cel­ne są twe rymylecz jam ciekawja­kież uda­ne ichuda­ne ich początkiich początki byłyja­kież uda­ne ich początkiuda­ne ich początki byłyja­kież uda­ne ich początki były

Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności.Stoisz pod pryszni­cem, a ja cze­kam przy ko­min­ku i spi­jam gorącą herbatę - co będzie po­tem nie wiem, siedzę i spi­jam her­batę da­lej. Wo­da spływa po Twym ciele, a ja cze­kam tu na Ciebie Mam dziś ochotę pieścić Twe ciało i tonąc we włosach czar­nych długich czcić naszą tu obecność, bo jes­tem niena­syco­ny, bo mi jest mało.Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność.Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście.O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości.