Masz więcej doświad­cze­nia - cel­ne są Twe rymy, Lecz jam ciekaw, ja­kież uda­ne ich początki były.


masz-więcej-doświad­cze­nia- cel­ne-są twe-rymy-lecz-jam-ciekaw-ja­kież-uda­ne-ich-początki-były
sirnobodymaszwięcejdoświad­cze­nia cel­nesą twerymyleczjamciekawja­kieżuda­neichpoczątkibyłymasz więcejwięcej doświad­cze­nia cel­ne są twesą twe rymylecz jamjam ciekawja­kież uda­neuda­ne ichich początkipoczątki byłymasz więcej doświad­cze­nia cel­ne są twe rymylecz jam ciekawja­kież uda­ne ichuda­ne ich początkiich początki byłyja­kież uda­ne ich początkiuda­ne ich początki byłyja­kież uda­ne ich początki były

Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności. -Bertrand Russell
w cier­pieniu-jest ty­ąckrot­nie-więcej-doświad­cze­nia-ż-przyjemnoś
Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. -Papillondenuit
sub­telność-poz­na­nia-po­lega-na doświad­cze­niu-zla­nia ę-ob­serwa­tora-i ob­serwo­wane­go-obiek­-w jedność
Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście
O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś