Mat­ka mar­twiła się, że jej dziec­ko nie będzie in­te­ligen­tne, a do­piero co skończyło 3 lat­ka, jed­nakże chciała aby wszys­tko pot­ra­fiło. Kiedy dziec­ko przyszło i po­wie­działo: -Ma­mo, kocham Cię! -Syn­ku nie mam te­raz cza­su, załat­wiam dla ciebie studia...


mat­ka-mar­twiła-ę-że jej-dziec­ko-nie będzie-in­te­ligen­tne-a do­piero-co skończyło-3 lat­ka-jed­nakże-chciała-aby wszys­tko
ruska-lovemat­kamar­twiłasięże jejdziec­konie będziein­te­ligen­tnea do­pieroco skończyło3 lat­kajed­nakżechciałaaby wszys­tkopot­ra­fiłokiedy dziec­koprzyszłoi po­wie­działoma­mokochamcięsyn­kunie mamte­razcza­suzałat­wiamdlaciebiestudiamat­ka mar­twiłamar­twiła sięże jej dziec­kodziec­ko nie będzienie będzie in­te­ligen­tnea do­piero co skończyłoco skończyło 3 lat­kajed­nakże chciałachciała aby wszys­tkoaby wszys­tko pot­ra­fiłokiedy dziec­ko przyszłoprzyszło i po­wie­działokocham cięsyn­ku nie mamnie mam te­razte­raz cza­suzałat­wiam dladla ciebieciebie studiamat­ka mar­twiła sięże jej dziec­ko nie będziedziec­ko nie będzie in­te­ligen­tnea do­piero co skończyło 3 lat­kajed­nakże chciała aby wszys­tkochciała aby wszys­tko pot­ra­fiłokiedy dziec­ko przyszło i po­wie­działosyn­ku nie mam te­raznie mam te­raz cza­suzałat­wiam dla ciebiedla ciebie studia

Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Chcesz wie­dzieć jak ko­biety pot­ra­fią kochać, świado­mie kar­miąc cię miłością, aby zat­ruć two­je ciało i umysł, tyl­ko po to, aby cię zniszczyć? A następnie, kiedy kończy się na­miętność, wolą odejść? Jed­nocześnie ma­mią cię obiet­ni­cami, ro­biąc z ciebie głup­ka? Niemożli­we? To jeszcze nic.Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko: Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....