Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.


matka-to-nie-ktoś-na-kim-można-ę-oprzeć-ale-ktoś-kto-uczy-jak-ę-obchodzić-bez-oparcia
dorothy fishermatkatoniektośnakimmożnasięoprzećalektouczyjakobchodzićbezoparcianie ktośna kimkim możnamożna sięsię oprzećale ktośkto uczyjak sięsię obchodzićobchodzić bezbez oparciana kim możnakim można sięmożna się oprzećjak się obchodzićsię obchodzić bezobchodzić bez oparciana kim można siękim można się oprzećjak się obchodzić bezsię obchodzić bez oparciana kim można się oprzećjak się obchodzić bez oparcia

Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.Miłość to ktoś, z kim się chcesz zestarzeć, bez kogo nie możesz żyć.Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć.Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć.