Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze 


me ser­-płonie-usiądź-proszę-me-ser­-mokre-od-łez-całe-usiądź- blisko-niech-cię-poczuję-twej-skóry-ciepło-twej-skóry-dotyk-me-ser­
adamsme ser­cepłonieusiądźproszęmeser­cemokreodłezcałetu bliskoniechciępoczujętwejskóryciepłodotykbopat­rzyszna nieleczz dalijes­teśnie ma cięwcalemałespękanebóluma ranędziśboję sięże więcejbłęki­tuoczutwoichwięcejnie zobaczęme ser­cepłacze me ser­ce płoniepłonie usiądźusiądź proszęproszę meme ser­ceser­ce mokremokre odod łezłez całecałe usiądźusiądź tu bliskotu blisko niechniech cięcię poczujępoczuję twejtwej skóryskóry ciepłociepło twejtwej skóryskóry dotykdotyk meme ser­ceser­ce płoniepłonie bobo pat­rzyszpat­rzysz na niena nie leczlecz z daliz dali bobo jes­teśjes­teś leczlecz nie ma cięnie ma cię wcalewcale meme ser­ceser­ce płoniepłonie małemałe spękanespękane odod bólubólu ma ranęma ranę usiądźusiądź dziśdziś proszęproszę boję sięboję się że więcejże więcej błęki­tubłęki­tu oczuoczu twoichtwoich więcejwięcej nie zobaczęnie zobaczę usiądźusiądź proszęproszę me ser­ceme ser­ce płacze me ser­ce płonie usiądźpłonie usiądź proszęusiądź proszę meproszę me ser­ceme ser­ce mokreser­ce mokre odmokre od łezod łez całełez całe usiądźcałe usiądź tu bliskousiądź tu blisko niechtu blisko niech cięniech cię poczujęcię poczuję twejpoczuję twej skórytwej skóry ciepłoskóry ciepło twejciepło twej skórytwej skóry dotykskóry dotyk medotyk me ser­ceme ser­ce płonieser­ce płonie bopłonie bo pat­rzyszbo pat­rzysz na niepat­rzysz na nie leczna nie lecz z dalilecz z dali boz dali bo jes­teśbo jes­teś leczjes­teś lecz nie ma cięlecz nie ma cię wcalenie ma cię wcale mewcale me ser­ceme ser­ce płonieser­ce płonie małepłonie małe spękanemałe spękane odspękane od bóluod bólu ma ranębólu ma ranę usiądźma ranę usiądź dziśusiądź dziś proszędziś proszę boję sięproszę boję się że więcejboję się że więcej błęki­tuże więcej błęki­tu oczubłęki­tu oczu twoichoczu twoich więcejtwoich więcej nie zobaczęwięcej nie zobaczę usiądźnie zobaczę usiądź proszęusiądź proszę me ser­ceproszę me ser­ce płacze 

Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina
ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Ser­ce moje Miłością i sza­leństwem płonie Miłości chce więcej, Ciebie gonię. -Jerinisuki
ser­-moje-miłośą-i sza­ństwem-płonie-miłoś-chce-więcej-ciebie-gonię