Me­go ser­ca bólem ogień nieugaszony, tlący się na smo­lis­tym tworzy­wie mej duszy. Płomień wzbi­ja się w górę, be­zus­tannie oddycha. Na­wet gdy przy­gasa -nie niknie: Dym. Dym. Sen­ty­men­talności dym... Słomiane dusze wy­palają się prędko. Afekt za­nika. A mój ogień bucha A mój dym spo­wija tę suchą trawę. I nie przes­ta­je złud­nie ufać.


me­go-ser­ca-bólem-ogień-nieugaszony-tlący ę-na smo­lis­tym-tworzy­wie-mej-duszy-płomień-wzbi­ja ę-w górę-be­zus­tannie-oddycha
altwelt7me­goser­cabólemogieńnieugaszonytlący sięna smo­lis­tymtworzy­wiemejduszypłomieńwzbi­ja sięw górębe­zus­tannieoddychana­wetgdyprzy­gasanienikniedymsen­ty­men­talnościdymsłomianeduszewy­palają sięprędkoafektza­nikamójbuchadymspo­wijatę suchątrawęnie przes­ta­jezłud­nieufaćme­go ser­caser­ca bólembólem ogieńogień nieugaszonytlący się na smo­lis­tymna smo­lis­tym tworzy­wietworzy­wie mejmej duszypłomień wzbi­ja sięwzbi­ja się w górębe­zus­tannie oddychana­wet gdygdy przy­gasanie nikniesen­ty­men­talności dymdym słomianesłomiane duszedusze wy­palają sięwy­palają się prędkoafekt za­nikamój ogieńogień buchamój dymdym spo­wijaspo­wija tę suchątę suchą trawęi nie przes­ta­jenie przes­ta­je złud­niezłud­nie ufaćme­go ser­ca bólemser­ca bólem ogieńbólem ogień nieugaszonytlący się na smo­lis­tym tworzy­wiena smo­lis­tym tworzy­wie mejtworzy­wie mej duszypłomień wzbi­ja się w góręna­wet gdy przy­gasasen­ty­men­talności dym słomianedym słomiane duszesłomiane dusze wy­palają siędusze wy­palają się prędkoa mój ogieńmój ogień buchabucha a mója mój dymmój dym spo­wijadym spo­wija tę suchąspo­wija tę suchą trawęi nie przes­ta­je złud­nienie przes­ta­je złud­nie ufać

Przy­jaźń po wy­gaśnięciu miłości to jak dym po pożarze. -Magdalena Samozwaniec
przy­jaźń-po wy­gaśęciu-miłoś-to jak dym-po pożarze
Dym z komina nie zawsze jest zaproszeniem na obiad. -Franciszek Kamecki
dym-z-komina-nie-zawsze-jest-zaproszeniem-na-obiad
Dym z papierosa płoszy Erosa. -Anonim
dym-z-papierosa-płoszy-erosa