Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra.


me­lan­cho­lia-jest roz­paczą-która-nie zdążyła-doj­rzeć-róż­ca wy­nika-z cza­sowoś-czas roz­paczy-jest cza­sem-bez
józef stanisław tischnerme­lan­cho­liajest roz­pacząktóranie zdążyładoj­rzećróżni­ca wy­nikaz cza­sowościczas roz­paczyjest cza­sembezjut­raczas me­lan­cho­liideg­ra­dujące­go sięjutrame­lan­cho­lia jest roz­pacząktóra nie zdążyłanie zdążyła doj­rzećróżni­ca wy­nika z cza­sowościczas roz­paczy jest cza­semjest cza­sem bezbez jut­raczas me­lan­cho­lii jest cza­semjest cza­sem deg­ra­dujące­go siędeg­ra­dujące­go się jutraktóra nie zdążyła doj­rzećczas roz­paczy jest cza­sem bezjest cza­sem bez jut­raczas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go sięjest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra

Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Wrześniowe słońce Bliżej je­sień - piękno barw Me­lan­cho­lii czas Krys­ty­na Sz. 03.09.2015r.I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają.Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła.- Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze...