Me­tafo­ra jest chy­ba naj­bar­dziej pro­duk­tywną ze wszys­tkich umiejętności człowieka. Jej sku­teczność gra­niczy z cu­dem. Wy­daje się narzędziem tworze­nia, które Bóg zos­ta­wił przez za­pom­nienie w umyśle jed­ne­go ze swoich stworzeń, kiedy je czynił.


me­tafo­ra-jest chy­ba-naj­bar­dziej-pro­duk­tywną-ze wszys­tkich-umiejętnoś-człowieka-jej sku­teczność-gra­niczy-z cu­dem
jose ortega y gassetme­tafo­rajest chy­banaj­bar­dziejpro­duk­tywnąze wszys­tkichumiejętnościczłowiekajej sku­tecznośćgra­niczyz cu­demwy­daje sięnarzędziemtworze­niaktórebógzos­ta­wiłprzezza­pom­nieniew umyślejed­ne­goze swoichstworzeńkiedyje czyniłme­tafo­ra jest chy­bajest chy­ba naj­bar­dziejnaj­bar­dziej pro­duk­tywnąpro­duk­tywną ze wszys­tkichze wszys­tkich umiejętnościumiejętności człowiekajej sku­teczność gra­niczygra­niczy z cu­demwy­daje się narzędziemnarzędziem tworze­niaktóre bógbóg zos­ta­wiłzos­ta­wił przezprzez za­pom­nienieza­pom­nienie w umyślew umyśle jed­ne­gojed­ne­go ze swoichze swoich stworzeńkiedy je czyniłme­tafo­ra jest chy­ba naj­bar­dziejjest chy­ba naj­bar­dziej pro­duk­tywnąnaj­bar­dziej pro­duk­tywną ze wszys­tkichpro­duk­tywną ze wszys­tkich umiejętnościze wszys­tkich umiejętności człowiekajej sku­teczność gra­niczy z cu­demwy­daje się narzędziem tworze­niaktóre bóg zos­ta­wiłbóg zos­ta­wił przezzos­ta­wił przez za­pom­nienieprzez za­pom­nienie w umyśleza­pom­nienie w umyśle jed­ne­gow umyśle jed­ne­go ze swoichjed­ne­go ze swoich stworzeń

Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Miłość jest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkich harmonii. -Honoré de Balzac
miłość-jest naj­bar­dziej-dźwięczną-ze wszys­tkich-harmonii