Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi.


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
julian tuwimme­teoryje­dynenap­rawdęob­ceciałana ziemije­dyne nap­rawdęnap­rawdę ob­ceob­ce ciałaciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­cenap­rawdę ob­ce ciałaob­ce ciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­ce ciałanap­rawdę ob­ce ciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na ziemi

Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy.Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...Nie czu­jemy się kocha­ni, dopóki choć jed­na oso­ba na ziemi nas nie poz­na dogłębnie. Ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy nap­rawdę, a nie ta­kimi ja­kimi chcieli­byśmy być.