Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby.


medycyna-nie-zna-tajemnicy-wyleczenia-ale-zapewnia-sobie-umiejętność-przedłużania-choroby
marcel proustmedycynanieznatajemnicywyleczeniaalezapewniasobieumiejętnośćprzedłużaniachorobymedycyna nienie znazna tajemnicytajemnicy wyleczeniaale zapewniazapewnia sobiesobie umiejętnośćumiejętność przedłużaniaprzedłużania chorobymedycyna nie znanie zna tajemnicyzna tajemnicy wyleczeniaale zapewnia sobiezapewnia sobie umiejętnośćsobie umiejętność przedłużaniaumiejętność przedłużania chorobymedycyna nie zna tajemnicynie zna tajemnicy wyleczeniaale zapewnia sobie umiejętnośćzapewnia sobie umiejętność przedłużaniasobie umiejętność przedłużania chorobymedycyna nie zna tajemnicy wyleczeniaale zapewnia sobie umiejętność przedłużaniazapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby

Pamiętajmy o tym, że medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie. Bez pierwiastka filantropijnego medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem.Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni.Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy dobrą opinię o sobie.Najtrudniej jest utrzymać w tajemnicy opinię, jaką ma się o sobie samym.Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby.