Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.


medycyna-przynosi-często-pociechę-czasami-łagodzi-rzadko-uzdrawia
hipokratesmedycynaprzynosiczęstopociechęczasamiłagodzirzadkouzdrawiamedycyna przynosiprzynosi częstoczęsto pociechęczasami łagodzirzadko uzdrawiamedycyna przynosi częstoprzynosi często pociechęmedycyna przynosi często pociechę

Pamiętajmy o tym, że medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie. Bez pierwiastka filantropijnego medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem.Należy się cieszyć dniem dzisiejszym w trwodze przed jutrem, chwytać szczęście w przelocie, bo często za całe oparcie i pociechę w życiu ma się tylko wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa.Kto się często kocha, choruje rzadko.Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać!Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Wołasz Boga; On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.