Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata.


met­ro-pośpie­szne-mi­janie ę-ludzi-twarze zam­knięte-nie­czy­tel­ne-obojętne przepływa­nie-obok-siebie-mi­lionów-ludzkich-losów
ryszard kapuścińskimet­ropośpie­sznemi­janie sięludzitwarze zam­kniętenie­czy­tel­neobojętne przepływa­nieoboksiebiemi­lionówludzkichlosówmyśliuczuć niewidzial­naa naj­ważniej­szama­teriaświatapośpie­szne mi­janie sięmi­janie się ludziobojętne przepływa­nie obokobok siebiesiebie mi­lionówmi­lionów ludzkichludzkich losów niewidzial­na a naj­ważniej­szaa naj­ważniej­sza ma­teriama­teria światapośpie­szne mi­janie się ludziobojętne przepływa­nie obok siebieobok siebie mi­lionówsiebie mi­lionów ludzkichmi­lionów ludzkich losów niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teriaa naj­ważniej­sza ma­teria świata

Wielu ludzi pod­da­je się gdy ma nałożone jeszcze nie zam­knięte kajdany. -Kossak
wielu-ludzi-pod­da­ ę-gdy- nałożone-jeszcze-nie zam­knięte-kajdany
Większość ludzi, póki ma us­ta zam­knięte, nie spra­wia wrażenia głupków. -Forrest Gump
większość-ludzi-póki- us­-zam­knięte-nie spra­wia-wrażenia-głupków
Ważne, żeby kochać ludzi. Te­raz, kiedy cały świat na­ciera na siebie ba­sebal­lo­wymi ki­jami, od­ro­bina ludzkich uczuć jest jak ro­syj­ski kawior. -Barbara Kosmowska
ważne-żeby-kochać-ludzi-te­raz kiedy-cały-świat-na­ciera-na siebie-ba­sebal­lo­wymi-ki­jami-od­ro­bina-ludzkich-uczuć