mi­się chce tulić pszczółki kocha­ne miodu daj­cie wziąć chmarę 


mi­ę-chce-tulić-pszczółki-kocha­ne-miodu-daj­cie-wziąć-chmarę 
cykammi­sięchcetulićpszczółkikocha­nemiodudaj­ciewziąćchmarę mi­się chcechce tulićtulić pszczółkipszczółki kocha­nekocha­ne miodumiodu daj­ciedaj­cie wziąćwziąć chmarę mi­się chce tulićchce tulić pszczółkitulić pszczółki kocha­nepszczółki kocha­ne miodukocha­ne miodu daj­ciemiodu daj­cie wziąćdaj­cie wziąć chmarę mi­się chce tulić pszczółkichce tulić pszczółki kocha­netulić pszczółki kocha­ne miodupszczółki kocha­ne miodu daj­ciekocha­ne miodu daj­cie wziąćmiodu daj­cie wziąć chmarę mi­się chce tulić pszczółki kocha­nechce tulić pszczółki kocha­ne miodutulić pszczółki kocha­ne miodu daj­ciepszczółki kocha­ne miodu daj­cie wziąćkocha­ne miodu daj­cie wziąć chmarę 

daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję `Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia.Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego.Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego.Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Kiedy się chce szybko pocieszyć kobietę, należy ją przede wszystkim wziąć na kolana.