mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­da w oko 


mi­ja­nie ę-z prawdą-łat­wiej-wpa­da-w oko 
onejkami­ja­nie sięz prawdąłat­wiejwpa­daw oko mi­ja­nie się z prawdąz prawdą łat­wiejłat­wiej wpa­dawpa­da w oko mi­ja­nie się z prawdą łat­wiejz prawdą łat­wiej wpa­dałat­wiej wpa­da w oko mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­daz prawdą łat­wiej wpa­da w oko mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­da w oko 

Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić.Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku.Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula.Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym.Próżne­mu łat­wiej wznieść się po­nad tłum.Prawdą jes­teś Ty i ja, a kłam­stwem My wpa­jani co dnia...