Mi­liar­dy ano­nimo­wych tancerzy Wi­rujących na par­kiecie pełnym zapadni, Za­pom­nianych me­men­to mori, Pośród sku­pienia na włas­nej historii. Par­kiet trak­tując na własność- Pędzą, by kiedyś zwol­nić lub nie. Za­pad­nie czy­hają by zza kulis Wy­puścić w wir życia no­we twarze, Syl­wetki ska­zane na zapadnię, Wal­czące by pro­wadzić ten taniec, I o ap­lauz, i o grupę, i parę, A me­men­to mo­ri umiera w car­pe diem, By od­wrócić uwagę od zapadni.


mi­liar­dy-ano­nimo­wych-tancerzy-wi­rujących-na ­kiecie-pełnym-zapadni-za­pom­nianych-me­men­to-mori-pośród-sku­pienia-na włas­nej
charlotkami­liar­dyano­nimo­wychtancerzywi­rującychna par­kieciepełnymzapadniza­pom­nianychme­men­tomoripośródsku­pieniana włas­nejhistoriipar­kiettrak­tującna własnośćpędząby kiedyśzwol­nićlubnieza­pad­nieczy­hająby zzakuliswy­puścićw wirżyciano­wetwarzesyl­wetkiska­zanena zapadnięwal­cząceby pro­wadzićtentanieco ap­lauzi o grupęi paręmo­riumieraw car­pediembyod­wrócićuwagęod zapadnimi­liar­dy ano­nimo­wychano­nimo­wych tancerzytancerzy wi­rującychwi­rujących na par­kieciena par­kiecie pełnympełnym zapadniza­pom­nianych me­men­tome­men­to moripośród sku­pieniasku­pienia na włas­nejna włas­nej historiipar­kiet trak­tująctrak­tując na własnośćby kiedyś zwol­nićzwol­nić lublub nieza­pad­nie czy­hajączy­hają by zzaby zza kuliskulis wy­puścićwy­puścić w wirw wir życiażycia no­weno­we twarzesyl­wetki ska­zaneska­zane na zapadnięwal­czące by pro­wadzićby pro­wadzić tenten tanieci o ap­lauzme­men­to mo­rimo­ri umieraumiera w car­pew car­pe diemby od­wrócićod­wrócić uwagęuwagę od zapadnimi­liar­dy ano­nimo­wych tancerzyano­nimo­wych tancerzy wi­rującychtancerzy wi­rujących na par­kieciewi­rujących na par­kiecie pełnymna par­kiecie pełnym zapadniza­pom­nianych me­men­to moripośród sku­pienia na włas­nejsku­pienia na włas­nej historiipar­kiet trak­tując na własnośćby kiedyś zwol­nić lubzwol­nić lub nieza­pad­nie czy­hają by zzaczy­hają by zza kulisby zza kulis wy­puścićkulis wy­puścić w wirwy­puścić w wir życiaw wir życia no­weżycia no­we twarzesyl­wetki ska­zane na zapadnięwal­czące by pro­wadzić tenby pro­wadzić ten tanieca me­men­to mo­rime­men­to mo­ri umieramo­ri umiera w car­peumiera w car­pe diemby od­wrócić uwagęod­wrócić uwagę od zapadni

Me­men­to mo­ri – rzekł żywy. Car­pe diem – rzekł zmarły.Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane.To­piąc marze­nia umiera­my zbyt młodo… Zaś podążając za ni­mi, możemy w pew­nym mo­men­cie przek­roczyć niebez­pie­czną gra­nice, gdzie już nic nie będzie ta­kie jak kiedyś… Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów.Prze­raża mnie każda re­ligia, która wy­suwa fa­natyczne żąda­nia lub twier­dze­nia, ar­gu­men­tując to wolą boga.me­men­to mori unieś swą głowę ku górze- tańcz wokół szczęścia