Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz..


mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
niktdlaciebiemi­loscjest jak za­pałkagaśnietaknies­podziewa­niechy­ba że samją zgasiszmi­losc jest jak za­pałkagaśnie taktak nies­podziewa­niechy­ba że sam ją zgasiszgaśnie tak nies­podziewa­nie

Mil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroi się''- tym spo­sobem wydłuża katusze, aż z cza­sem nies­podziewa­nie wy­bucha salwą słów... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. inspiracja  -krysta
mil­cze­nie-jest jak bom­ba-''zbroi-ę''-tym-spo­sobem-wydłuża-katusze-aż-z cza­sem-nies­podziewa­nie-wy­bucha-salwą-słów
Jes­teśmy jak ogień i wo­da: ja próbuję Cię pochłonąć, ale ty i tak mnie zgasisz.. -Ewelius
jes­teśmy-jak ogień-i wo­da-ja próbuję-cię-pochłonąć-ale-ty i tak-mnie-zgasisz
Życie jest za­baw­ne, wiesz? - po­wie­działa. - Układasz pla­ny, kom­bi­nujesz, a po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza. -Jonathan Kellerman
Życie-jest za­baw­ne-wiesz- po­wie­działa- układasz-pla­ny-kom­bi­nujesz-a po­tem-zu­pełnie-nies­podziewa­nie-coś ę-zdarza
Nies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków. -karaczan19
nies­podziewa­na-trud­ność-po­wodu­-wzmożenie-wysiłków