Mi­losc parzy wte­dy, gdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi. wnb 


mi­losc-parzy-wte­dy-gdy-kochasz-nieod­po­wied­nich-ludzi-wnb 
klemensmi­loscparzywte­dygdykochasznieod­po­wied­nichludziwnb mi­losc parzyparzy wte­dygdy kochaszkochasz nieod­po­wied­nichnieod­po­wied­nich ludzimi­losc parzy wte­dygdy kochasz nieod­po­wied­nichkochasz nieod­po­wied­nich ludzigdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi

Może jes­teśmy dziećmi zam­knięty­mi w nieod­po­wied­nich ciałach, bo Ni­bylad­nia odeszła ra­zem z Michaelem. -Lanni
może-jes­teśmy-dziećmi-zam­knięty­mi-w nieod­po­wied­nich-ciałach-bo ni­bylad­nia-odeszła-ra­zem-z michaelem
nie chce mi się jutra drętwych słów półuśmiechów nieod­po­wied­nich gestów codzien­nie le­pię się od nowa wypalona trwam bo tak ktoś wymyślił  -onejka
nie chce-mi ę-jutra-drętwych-słów-półuśmiechów-nieod­po­wied­nich-gestów-codzien­nie-­pię ę-od nowa-wypalona-trwam-bo-tak-ktoś
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Nie ma złej po­gody. Jest tyl­ko nieod­po­wied­nia odzież. -William James
nie- złej-po­gody-jest tyl­ko-nieod­po­wied­nia-odzież
Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb  -klemens
dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb