Mi­mo iż wszys­tko jest w porządku, ko­bieta lu­bi wpiąć so­bie we włosy spinkę zmartwień.


mi­mo-iż wszys­tko-jest w porządku-ko­bieta-lu­bi-wpiąć-so­bie-we włosy-spinkę-zmartwień
loquentiami­moiż wszys­tkojest w porządkuko­bietalu­biwpiąćso­biewe włosyspinkęzmartwieńmi­mo iż wszys­tkoiż wszys­tko jest w porządkuko­bieta lu­bilu­bi wpiąćwpiąć so­bieso­bie we włosywe włosy spinkęspinkę zmartwieńmi­mo iż wszys­tko jest w porządkuko­bieta lu­bi wpiąćlu­bi wpiąć so­biewpiąć so­bie we włosyso­bie we włosy spinkęwe włosy spinkę zmartwieńko­bieta lu­bi wpiąć so­bielu­bi wpiąć so­bie we włosywpiąć so­bie we włosy spinkęso­bie we włosy spinkę zmartwieńko­bieta lu­bi wpiąć so­bie we włosylu­bi wpiąć so­bie we włosy spinkęwpiąć so­bie we włosy spinkę zmartwień

ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb.To ta­kie przyk­re, gdy Twoi naj­bliżsi nic o To­bie nie wiedzą, z dru­giej stro­ny jest to też Two­ja wi­na bo okłamu­jesz ich mówiąc, że wszys­tko jest w porządku.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie (...) dopóki człowiek pot­ra­fi się śmiać sam do siebie, dopóty jest z nim wszys­tko w porządku.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.