Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne.


mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
jacek wejrochmi­mopow­szechne­goznie­czu­leniażycienie stało sięmniejbolesnemi­mo pow­szechne­gopow­szechne­go znie­czu­leniaznie­czu­lenia życieżycie nie stało sięnie stało się mniejmniej bolesnemi­mo pow­szechne­go znie­czu­leniapow­szechne­go znie­czu­lenia życieznie­czu­lenia życie nie stało siężycie nie stało się mniejnie stało się mniej bolesnemi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życiepow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało sięznie­czu­lenia życie nie stało się mniejżycie nie stało się mniej bolesnemi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało siępow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniejznie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne

Ope­rac­ja się nie udała. Bez znie­czu­lenia wy­cięto serce.Gdy­by New­ton sprzątał w do­mu, nie wy­myśliłby pra­wa pow­szechne­go ciążenia.Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą.Nie zwal­czy­my pochwały gwałtu przez pochwałę pow­szechne­go zobojętnienia.Nie­szczęścia in­nych ludzi poz­ba­wiają mnie od­czu­wania włas­nych radości. Mam się znie­czu­lić?, prze­cież świata nie zmienię!, a moi blis­cy chcą mnie widzieć szczęśliwą!? Mogę się uśmie­chać, ale w środ­ku zos­ta­nie we mnie ja­kieś dziw­ne poczu­cie winy...Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze.