Mi­mo te­go, że już jest między ni­mi dobrze Już na zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężar Przek­roczyła kiedyś gra­nicę, której nig­dy nie cofnie.


mi­mo-te­go-że już-jest między-­mi-dobrze-już-na zaw­sze-będzie-mieć-w ser­cu-ężar-przek­roczyła-kiedyś-gra­nicę
niekochana44mi­mote­goże jużjest międzyni­midobrzejużna zaw­szebędziemiećw ser­cuciężarprzek­roczyłakiedyśgra­nicęktórej nig­dynie cofniemi­mo te­goże już jest międzyjest między ni­mini­mi dobrzedobrze jużjuż na zaw­szena zaw­sze będziebędzie miećmieć w ser­cuw ser­cu ciężarciężar przek­roczyłaprzek­roczyła kiedyśkiedyś gra­nicęktórej nig­dy nie cofnieże już jest między ni­mijest między ni­mi dobrzeni­mi dobrze jużdobrze już na zaw­szejuż na zaw­sze będziena zaw­sze będzie miećbędzie mieć w ser­cumieć w ser­cu ciężarw ser­cu ciężar przek­roczyłaciężar przek­roczyła kiedyśprzek­roczyła kiedyś gra­nicęże już jest między ni­mi dobrzejest między ni­mi dobrze jużni­mi dobrze już na zaw­szedobrze już na zaw­sze będziejuż na zaw­sze będzie miećna zaw­sze będzie mieć w ser­cubędzie mieć w ser­cu ciężarmieć w ser­cu ciężar przek­roczyław ser­cu ciężar przek­roczyła kiedyściężar przek­roczyła kiedyś gra­nicęże już jest między ni­mi dobrze jużjest między ni­mi dobrze już na zaw­szeni­mi dobrze już na zaw­sze będziedobrze już na zaw­sze będzie miećjuż na zaw­sze będzie mieć w ser­cuna zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężarbędzie mieć w ser­cu ciężar przek­roczyłamieć w ser­cu ciężar przek­roczyła kiedyśw ser­cu ciężar przek­roczyła kiedyś gra­nicę

To­piąc marze­nia umiera­my zbyt młodo… Zaś podążając za ni­mi, możemy w pew­nym mo­men­cie przek­roczyć niebez­pie­czną gra­nice, gdzie już nic nie będzie ta­kie jak kiedyś… Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze...Nie ma gra­nicy między od­wagą a sza­leństwem, po­nieważ człowiek zaw­sze był, jest i będzie szalony.tęskno­ta jest w sta­nie przek­roczyć wszel­kie gra­nice niemożliwego. ale nig­dy nie po­kona ba­rier, które tworzy obojętność dru­giego człowieka.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*