Między siłą uczuć piętnas­to­lat­ki i do­rosłej ko­biety nie ma spec­jalnej różni­cy. Nie spełniona miłość bo­li tak sa­mo bez względu na to, ile ma się lat. Miłość i ból są nierozłączne i nikt nie zdoła się przed ni­mi us­trzec. To sta­ra i ba­nal­na prawda.


między-łą-uczuć-piętnas­to­lat­ki-i do­rosłej-ko­biety-nie  spec­jalnej-róż­cy-nie spełniona-miłość-bo­li-tak-­mo-bez-wzglę
margit sandemomiędzysiłąuczućpiętnas­to­lat­kii do­rosłejko­bietynie ma spec­jalnejróżni­cynie spełnionamiłośćbo­litaksa­mobezwzględuna toilema sięlatmiłość i bólsą nierozłącznei niktnie zdoła sięprzedni­mius­trzecto sta­rai ba­nal­naprawdamiędzy siłąsiłą uczućuczuć piętnas­to­lat­kipiętnas­to­lat­ki i do­rosłeji do­rosłej ko­bietyko­biety nie ma spec­jalnejnie ma spec­jalnej różni­cynie spełniona miłośćmiłość bo­libo­li taktak sa­mosa­mo bezbez względuwzględu na toile ma sięma się latmiłość i ból są nierozłącznesą nierozłączne i nikti nikt nie zdoła sięnie zdoła się przedprzed ni­mini­mi us­trzecto sta­ra i ba­nal­nai ba­nal­na prawdamiędzy siłą uczućsiłą uczuć piętnas­to­lat­kiuczuć piętnas­to­lat­ki i do­rosłejpiętnas­to­lat­ki i do­rosłej ko­bietyi do­rosłej ko­biety nie ma spec­jalnejko­biety nie ma spec­jalnej różni­cynie spełniona miłość bo­limiłość bo­li takbo­li tak sa­motak sa­mo bezsa­mo bez względubez względu na toile ma się latmiłość i ból są nierozłączne i niktsą nierozłączne i nikt nie zdoła sięi nikt nie zdoła się przednie zdoła się przed ni­miprzed ni­mi us­trzecto sta­ra i ba­nal­na prawda

Pier­wszy raz Ci wykrzyczę mój ból który zbierałam w sercu ty­le lat który chro­niłam od ludzi rac­jo­nal­nie myślących który od­ku­piłam łza­mi każdej nocy w każdym śnie każde­go dnia Te­raz to wykrzyczę jeśli jeszcze nie zam­knąłeś ser­ca na mnie usłyszysz Ten je­den raz miłość dała mi wściekłość i palący ból roz­dziera powłokę człowieka staję przed Tobą sku­lonym potworem niewol­ni­kiem mych marzeń niewol­ni­kiem przeszłości...Każdy pragnie praw­dzi­wej miłości lecz niewielu wie czym ona jest... Dwo­je spracowanych ściśniętych moc­no dłoni je­go pal­ce łagod­nie ma­sują jej bez słów... To miłość właśnie spoj­rze­nie lśniące po­mimo upływu lat... To miłość ten sam zachwyt dwoj­ga ludzi nad sobą po­mimo upływu lat...Gdzieś słyszałem: Nikt nie jest tak sta­ry, aby nie wie­rzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej.Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi * ~`Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży Ci na szczęsciu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed jak bo­les­ny­mi wy­bora­mi sta­jesz.` N.S.