Między domem a pracą są małe zakamarki szczęścia: ptak, ogród, powitanie sąsiada, uśmiech dziecka, kot wygrzewający się na słońcu.


między-domem-a-pracą-są-łe-zakamarki-szczęścia-ptak-ogród-powitanie-sąsiada-uśmiech-dziecka-kot-wygrzewający-ę-na-słońcu
pam brownmiędzydomempracąmałezakamarkiszczęściaptakogródpowitaniesąsiadauśmiechdzieckakotwygrzewającysięnasłońcumiędzy domempracą sąsą małemałe zakamarkizakamarki szczęściapowitanie sąsiadauśmiech dzieckakot wygrzewającywygrzewający sięsię nana słońcudomem a pracąa pracą sąpracą są małesą małe zakamarkimałe zakamarki szczęściakot wygrzewający sięwygrzewający się nasię na słońcumiędzy domem a pracądomem a pracą sąa pracą są małepracą są małe zakamarkisą małe zakamarki szczęściakot wygrzewający się nawygrzewający się na słońcumiędzy domem a pracą sądomem a pracą są małea pracą są małe zakamarkipracą są małe zakamarki szczęściakot wygrzewający się na słońcu

Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...Tańczące is­kier­ki ra­dości, wy­wołujące ten naj­szczer­szy uśmiech dziecka.Może po to, aby otrzymać wszystko, nie wolno niczego żądać, może należy tylko patrzeć jak żyje drzewo, ptak, czuły pies, podejrzliwy kot, przyjaciel, dziecko?Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki