Między dziełem a kiczem, gra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa.


między-dziełem-a kiczem-gra­nica-jest bar­dzo-sub­telna-i zmysłowa
filutkamiędzydziełema kiczemgra­nicajest bar­dzosub­telnai zmysłowamiędzy dziełemdziełem a kiczemgra­nica jest bar­dzojest bar­dzo sub­telnasub­telna i zmysłowamiędzy dziełem a kiczemgra­nica jest bar­dzo sub­telnajest bar­dzo sub­telna i zmysłowagra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa

Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość. -Gold Fishy
roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński
gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk
gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Gdzie jest gra­nica te­go całego miłos­ne­go zamieszania?  -Aleksandra_Czarna
gdzie-jest gra­nica-te­go-całego-miłos­ne­go-zamieszania 
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Łat­wo dos­trzec górną gra­nicę dob­ra, ni­kogo jed­nak nie pow­strzy­ma dol­na gra­nica zła, bo jej w ogóle nie ma. -Gilbert Keith Chesterton
Łat­wo-­trzec-górną-gra­nicę-dob­ra-­kogo-jed­nak-nie pow­strzy­-dol­na-gra­nica-zła-bo jej-w ogó-nie