Między kobietą a mężczyzną jest wieczna walka, w której kobieta lubi być pokonana, ale nie upokorzona, wtedy go kocha. Zwyciężona i upokorzona nienawidzi i mści się.


między-kobietą-a-mężczyzną-jest-wieczna-walka-w-której-kobieta-lubi-być-pokonana-ale-nie-upokorzona-wtedy-go-kocha-zwyciężona-i-upokorzona
kazimierz poświatmiędzykobietąmężczyznąjestwiecznawalkaktórejkobietalubibyćpokonanaalenieupokorzonawtedygokochazwyciężonaupokorzonanienawidzimścisięmiędzy kobietąmężczyzną jestjest wiecznawieczna walkaw którejktórej kobietakobieta lubilubi byćbyć pokonanaale nienie upokorzonawtedy gogo kochazwyciężona ii upokorzonaupokorzona nienawidzinienawidzi ii mścimści siękobietą a mężczyznąa mężczyzną jestmężczyzną jest wiecznajest wieczna walkaw której kobietaktórej kobieta lubikobieta lubi byćlubi być pokonanaale nie upokorzonawtedy go kochazwyciężona i upokorzonai upokorzona nienawidziupokorzona nienawidzi inienawidzi i mścii mści się

Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Kobieta powinna zawsze pozostać kobietą, ale nie musi, a mężczyzna, który nie jest mężczyzną jest już niczym...Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny.Każda kobieta kocha bardziej niż kocha mężczyzna, ale ze wstydu ukrywa miłosną mękę, choć ją uwielbia.