Między tym, co słuszne, a tym, co błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń. Tam się spotkamy.


między-tym-co słuszne-a tym-co błędne-roz­ąga ę-wiel­ka-przes­trzeń-tam ę-spotkamy
rumimiędzytymco słusznea tymco błędneroz­ciąga sięwiel­kaprzes­trzeńtam sięspotkamymiędzy tymco błędne roz­ciąga sięroz­ciąga się wiel­kawiel­ka przes­trzeńtam się spotkamyco błędne roz­ciąga się wiel­karoz­ciąga się wiel­ka przes­trzeńco błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń

Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz
pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni. -Antoni Kępiński
gdy-czas-i przes­trzeń-przed-na­mi ę-kur­czą-to roz­szerzają ę-za na­mi-w ten-sposób-idzie ę-nap­rzód-w cza­sie
Przy­jaźń to roz­legła przes­trzeń, która pro­wadzi do jedności. -Piotr Augustyn Faliński
przy­jaźń-to roz­legła-przes­trzeń-która-pro­wadzi-do jednoś