Między tym, co słuszne, a tym, co błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń. Tam się spotkamy.


między-tym-co słuszne-a tym-co błędne-roz­ąga ę-wiel­ka-przes­trzeń-tam ę-spotkamy
rumimiędzytymco słusznea tymco błędneroz­ciąga sięwiel­kaprzes­trzeńtam sięspotkamymiędzy tymco błędne roz­ciąga sięroz­ciąga się wiel­kawiel­ka przes­trzeńtam się spotkamyco błędne roz­ciąga się wiel­karoz­ciąga się wiel­ka przes­trzeńco błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń

'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni.Każdy ko­lej­ny dzień Związa­ny z wiarą Każda noc Jed­nym wiel­kim czuwaniem Przechodząc z kąta w kąt Poz­na­jemy przes­trzeń między meblami Przepływając na dru­gi brzeg Spogląda­my w głębinę A życie tocząc się powoli Jed­nak szyb­ko nas doświadcza Gdy się rodzi­my jes­teśmy jak źdźbło Po wielu la­tach wy­ras­ta z nas dąb I każdy dąży do jednego By zjed­nać się z Bo­giem na wieczność wdzierając się w duszę, w wędrówce przez przes­trzeń bez gra­nic po­raża cię su­rowość krajobrazu two­je spaz­my roz­koszy roz­le­wają się we mnie, zagarniając jeszcze przebłys­ki świado­mości wiążą cię z życiem w końcu pod­da­jesz się na szczycie nie ma prze­bacze­nia dla samounicestwienia...Przy­jaźń to roz­legła przes­trzeń, która pro­wadzi do jedności.