Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej.


miłość- is­tnieje-tyl­ko-jed­na-praw­dzi­wa-wiel­ka-reszta to tyl­ko-imi­tac­ja-tej jedynej
stokrotka123miłość is­tniejetyl­kojed­napraw­dzi­wawiel­kareszta to tyl­koimi­tac­jatej jedynej is­tnieje tyl­kotyl­ko jed­najed­na praw­dzi­wapraw­dzi­wa wiel­kareszta to tyl­ko imi­tac­jaimi­tac­ja tej jedynej is­tnieje tyl­ko jed­natyl­ko jed­na praw­dzi­wajed­na praw­dzi­wa wiel­kareszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­watyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka

Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie.Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy...Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.