M.i.ł.o.ś.ć. - Między in­ny­mi łba oma­mienie przez śla­dową ilość szcze­rych uczuć.


miłość- między-in­ny­mi-łba-oma­mienie-przez-ś­dową-ilość-szcze­rych-uczuć
szajbussmiłość międzyin­ny­miłbaoma­mienieprzezśla­dowąilośćszcze­rychuczuć między in­ny­miin­ny­mi łbałba oma­mienieoma­mienie przezprzez śla­dowąśla­dową ilośćilość szcze­rychszcze­rych uczuć między in­ny­mi łbain­ny­mi łba oma­mieniełba oma­mienie przezoma­mienie przez śla­dowąprzez śla­dową ilośćśla­dową ilość szcze­rychilość szcze­rych uczuć między in­ny­mi łba oma­mieniein­ny­mi łba oma­mienie przezłba oma­mienie przez śla­dowąoma­mienie przez śla­dową ilośćprzez śla­dową ilość szcze­rychśla­dową ilość szcze­rych uczuć między in­ny­mi łba oma­mienie przezin­ny­mi łba oma­mienie przez śla­dowąłba oma­mienie przez śla­dową ilośćoma­mienie przez śla­dową ilość szcze­rychprzez śla­dową ilość szcze­rych uczuć

Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę.po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil Są śla­dy stóp, za który­mi go­towi jes­teśmy iść przez pus­ty­nie i są na­macal­ne ręce, przez które nie chce­my zos­tać w oazie. Z cyk­lu po­wieści Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami.Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...).Kobieta pisząca popełnia dwie zbrodnie: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet.