Miłość: je­dyna fun­kcja fiz­jo­logiczna, która zro­biła karierę.


miłość-­dyna-fun­kcja-fiz­jo­logiczna-która-zro­biła-karierę
julian tuwimmiłośćje­dynafun­kcjafiz­jo­logicznaktórazro­biłakarieręje­dyna fun­kcjafun­kcja fiz­jo­logicznaktóra zro­biłazro­biła karieręje­dyna fun­kcja fiz­jo­logicznaktóra zro­biła karierę

Władza, po­za swoimi pra­wowi­tymi fun­kcja­mi, nie do­kona nicze­go tak dob­rze i efek­tywnie, jak mógłby to zro­bić sek­tor prywatny. -Ronald Reagan
władza-po­za-swoimi-pra­wowi­tymi-fun­kcja­mi-nie do­kona-nicze­go-tak-dob­rze-i efek­tywnie-jak mógłby-to zro­bić-sek­tor
Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem. -Artur Bloch
fun­kcją-ge­niu­sza-jest ­tar­cza­nie-po­mysłów-zwykłym-kre­tynom-z wielo­let­nim-wyprzedzeniem
Miłość to je­dyna siła, która zmienia wro­ga w przyjaciela. -Martin Luther King
miłość-to ­dyna-ła-która-zmienia-wro­ga-w przyjaciela
Miłość, która przychodzi do Ciebie nieo­cze­kiwa­nie jest tą naj­większą i je­dyną w swoim rodzaju. -sprawdzsam
miłość-która-przychodzi-do ciebie-nieo­cze­kiwa­nie-jest tą naj­większą-i ­dyną-w swoim-rodzaju
Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia. -Janet Frame
praw­da-jest niez­niszczal­nym-fun­da­men­tem-fun­da­men­-wszel­kich-fun­da­mentów-i nie trze­ba-jej-bro­ć-i udo­wad­niać-jej