Miłość: je­dyna fun­kcja fiz­jo­logiczna, która zro­biła karierę.


miłość-­dyna-fun­kcja-fiz­jo­logiczna-która-zro­biła-karierę
julian tuwimmiłośćje­dynafun­kcjafiz­jo­logicznaktórazro­biłakarieręje­dyna fun­kcjafun­kcja fiz­jo­logicznaktóra zro­biłazro­biła karieręje­dyna fun­kcja fiz­jo­logicznaktóra zro­biła karierę

Władza, po­za swoimi pra­wowi­tymi fun­kcja­mi, nie do­kona nicze­go tak dob­rze i efek­tywnie, jak mógłby to zro­bić sek­tor prywatny.Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem.Miłość to je­dyna siła, która zmienia wro­ga w przyjaciela.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.Miłość, która przychodzi do Ciebie nieo­cze­kiwa­nie jest tą naj­większą i je­dyną w swoim rodzaju.Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia.