Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu.


miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
wespazjan hieronim kochowskimiłośćśmierćsprawiedliwośćślepedoszczętukochająbiorąkarząbezwszelkiegowzględusprawiedliwość ślepeślepe sąsą dodo szczętukarzą bezbez wszelkiegowszelkiego względusprawiedliwość ślepe sąślepe są dosą do szczętukarzą bez wszelkiegobez wszelkiego względusprawiedliwość ślepe są doślepe są do szczętukarzą bez wszelkiego względusprawiedliwość ślepe są do szczętu

Kobietom często wydaje się, że kochają, choćby nie kochały - rozrywka, podnieta zawarta w miłostce, rozkosze budzenia pragnień sprawiają, że zalotność swą biorą za miłość.Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą.Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć.Miłość to uszanowanie siebie i drugiej osoby. Najważniejsze, aby kochać ludzi bez względu na to, jacy są, i pozwolić im takimi pozostać.Prawdziwa miłość zawsze pozostaje niezmienna bez względu na to, czy wszystko dostaje, czy też wszystkiego jej odmówiono.Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz.